Fondi “Mustafa Faja”

Fondi është krijuar me qëllim mirëmbajtjen e veprave dhe objekteve të tjerë që posedon. Ndërkohë këtu bëhen restaurime në pikurë, skulpturë, qeramikë, dokumente të vjetër, libra si dhe objekte të tjerë. Mbahet shënim çdo hyrje e një vepre apo një objekti dhe po njësoj lëvizja që bën. Këtu shfaqen lista me objektet e çertifikuara nga institucioni përkatës me të dhënat e nevojshme si dhe koha e përcaktuar e lëvizjeve.